April 02, 2020

Lakše do državljanstva Srbije

By Novembar 27, 2017 0

Vlada Srbije usvojila je predlog dopuna Zakona o državljanstvu, kojima će se, pored ostalog, omogućiti starijim licima koja su skoro ceo život provela u Srbiji, a poreklom su sa prostora bivše Jugoslavije i imaju trajne lične karte, da pod olakšanim uslovima steknu državljanstvo.

Važeći Zakon koji je stupio na snagu 4. juna 2011. godine, propisao je da lične karte izdate na starom obrascu važe do roka navedenog u istim a najduže do 31. decembra 2016. godine.
U postupku zamene ličnih karata utvrđeno je da određeni broj građana koji je ceo svoj život proveo u Srbiji i ima lične karte na starom obrascu, ne može iskoristi mogućnost da pod olakšanim uslovima steknu državljanstvo, tako što bi MUP dao nalog za upis u evidenciju državljana Srbije. Uglavnom se radi o starijim licima koja su smatrala da poseduju lične karte sa trajnim važenjem i da nije potrebno da podnose zahteve za izdavanje biometrijske lične karte za čije je izdavanje uslov posedovanje državljanstva Srbije, te nisu podnela blagovremeno zahtev za njegovo sticanje.
Uzeto je u obzir da su to građani koji više decenija žive u Srbiji, imali su prijavljeno prebivalište i izdate lične karte, kao i da se radi o uglavnom staračkom stanovništvu, koji, da bi po važećim propisima stekli državljanstvo, morali da traže otpust iz iz državljanstva republika bivše SFRJ, u kojima nisu čak ni živeli.
Zato je predložena mogućnost sticanja državljanstva pod olakšanim uslovima, koja bi bila oročena na godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona, s obzirom na to da je državljanstvo prethodno pitanje za izdavanje lične karte, a zbog ostvarivanja drugih prava.

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2