Februar 22, 2024

AFERA DISIĆ: Dokazi i protiv Gradonačelnice Smedereva

By Februar 27, 2018 0

Postoje dokazi da je Petar Disić, osuđen za falsikovanje diplome sa kojom je vršio funkcije zamenika direktora JKP "Ćistoća" i koordinatora pri pripajanju tri komunalna preduzeća, radio direktno po nalogu gradonačelnice Smedereva Jasne Avramović, kao i da je ona znala da je Disićeva diploma lažna kada ga je postavila na ove odgovorne funkcije, nezvanično saznaje regionalni informativni portal ePodunavlje.

Disiću se na teret stavlja da je oštetio budžet Smedereva tako što je, uzurpirajući faksimil preplašenog direktora, naređivao i sprovodio javne nabavke mehanizacije i drugih dobara po cenama mnogo većim od tržišnih, a novi dokazi ukazuju i na krivično delo Avramovićeve. Prema članu 34. Krivičnog zakonika, alineja 1, ko drugog sa umišljajem podstrekne da izvrši krivično delo, kazniće se kaznom propisanom za to krivično delo. 

Povezanost Disića i Avramovićeve može da potvrdi informacija da Disić nije vratio razliku u plati koju je na funkcijama u javnim preduzećima dobijao na osnovu falsifikovane diplome. Naš izvor tvrdi da je Gradonačelnica znala za ovaj slučaj, ali nije ništa preduzela iako je direktno oštećen budžet Smedereva, što joj na teret stavlja i krivično delo pomaganja i saizvršilaštva.

Ko drugom sa umišljajem pomogne u izvršenju krivičnog dela, kazniće se kaznom propisanom za to krivično delo, ili ublaženom kaznom. Kao pomaganje u izvršenju krivičnog dela smatra se naročito: davanje saveta ili uputstava kako da se izvrši krivično delo, stavljanje učiniocu na raspolaganje sredstava za izvršenje krivičnog dela, stvaranje uslova ili otklanjanje prepreka za izvršenje krivičnog dela, kao i unapred obećano prikrivanje krivičnog dela, učinioca, sredstava kojima je krivično delo izvršeno, tragova krivičnog dela ili predmeta pribavljenih krivičnim delom. 

Krivcima preti pritvor

Pritvor se može odrediti protiv lica za koje postoji osnovana sumnja da je učinilo krivično delo ako, između ostalog, postoje okolnosti koje ukazuju da će uništiti, sakriti, izmeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog dela ili ako okolnosti ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke, saučesnike ili prikrivače.

Ko će koga prvi da "proda"?

Ako postoje okolnosti koje ukazuju da bi svedok davanjem iskaza ili odgovorom na pojedinapitanja sebe ili sebi bliska lica izložio opasnosti po život, zdravlje, slobodu ili imovinu većeg obima, sud može rešenjem o određivanju statusa zaštićenog svedoka odobriti jednu ili više mera posebne zaštite. 

Policija dužna da reaguje

Ako postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, policija je dužna da preduzme potrebne mere da se pronađe učinilac krivičnog dela, da se učinilac ili saučesnik ne sakrije ili ne pobegne, da se otkriju i obezbede tragovi krivičnog dela i predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz, kao i da prikupi sva obaveštenja koja bi mogla biti od koristi za uspešno vođenje krivičnog postupka.

Gospodo nadležni organi, smatrajte se obaveštenim.

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2