April 12, 2024

Smederevo: Dospeće II kvartala za plaćanje poreza na imovinu

Grad Smederevo podseća građane da se porez na imovinu plaća kvartalno tokom godine, a dospeće svake rate je sredinom kvartala. 

Drugi kvartal za tekuću godinu dospeva za plaćanje 15. maja 2023.godine. Svi građani mogu do ovog datuma da izmire svoje obaveze bez obračuna zatezne kamate. Za sve uplate posle ovog roka zaračunavaće se zatezna kamata koja iznosi 16% na godišnjem nivou.

Visina druge rate poreza na imovinu utvrđena je u rešenju o utvrđivanju poreza za 2022.godinu. Sa izmirivanjem druge rate potrebno je izmiriti i eventualna dugovanja ukoliko postoje kako bi se izbegao postupak prinudne naplate.

Obveznici poreza na imovinu mogu stanje svojih obaveza da provere u Lokalnoj poreskoj administraciji svakog radnog dana u periodu od 7,30 – 15,30 časova lično ili putem telefona 026/613-269.

Neprijavljena imovina podleže kažnjavanju

Pozivamo sve građane koji do sada nisu podneli poresku prijavu za plaćanje poreza na imovinu ( objekti i zemljište ) da to učine u najkraćem roku obzirom da neprijavljivanje imovine predstavlja poreski prekršaj iz člana 180. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2