Mart 30, 2023

 

postanska 20.03.2023

Dospeće I kvartala za plaćanje poreza na imovinu

By Februar 03, 2023 0

Podsećamo građane da se porez na imovinu plaća kvartalno tokom godine, a dospeće svake rate je sredinom kvartala. Prvi kvartal za tekuću godinu dospeva za plaćanje 17. februara 2023.godine. Svi građani mogu do ovog datuma da izmire svoje obaveze bez obračuna zatezne kamate. Za sve uplate posle ovog roka zaračunavaće se zatezna kamata koja iznosi 15,25% na godišnjem nivou.

Visina prve rate poreza na imovinu utvrđena je u rešenju o utvrđivanju poreza za 2022.godinu. Sa izmirivanjem prve rate potrebno je izmiriti i eventualna dugovanja ukoliko postoje kako bi se izbegao postupak prinudne naplate.
Obveznici poreza na imovinu mogu stanje svojih obaveza da provere u Lokalnoj poreskoj administraciji svakog radnog dana u periodu od 7,30 – 15,30 časova lično ili putem telefona 026 / 613-269.
Neprijavljena imovina podleže kažnjavanju Pozivamo sve građane koji do sada nisu podneli poresku prijavu za plaćanje poreza na imovinu (objekti i zemljište) da to učine u najkraćem roku obzirom da neprijavljivanje imovine predstavlja poreski prekršaj iz člana 180. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

NAČELNIK

Zoran Ranđelović, dipl.pravnik s.r.

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2