Maj 21, 2022

 

postanska 05.2022

Humanitarna akcija „Krov 2017“

By Novembar 06, 2017 0

Gradska uprava Smederevo objavila je javni poziv za izbor korisnika pomoći za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica/bivših izbeglica na teritoriji grada Smedereva, u cilju rešavanja njihovih stambenih potreba, pri kupovini dve seoske kuće sa okućnicom u iznosu do 1.118.336 dinara po porodičnom domaćinstvu.

Izabrani korisnik pomoći može dodatno da učestvuje sopstvenim sredstvima u realizaciji pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u iznosu ne većem od 559.168 dinara.

Rešavanje stambenih potreba, odnosno poboljšanje uslova stanovanja, podnosilac prijave može ostvariti ukoliko on i članovi njegovog porodičnog domaćinstva imaju izbeglički status/rešenje o ukidanju/prestanku statusa; da izbeglice i članovi njihovog porodičnog domaćinstva imaju boravište/prebivalište na teritoriji Grada Smedereva; da ima državljanstvo Republike Srbije/podnet zahtev za prijem u državljanstvo; da izbeglo lice i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne mogu da koristi nepokretnost u državi porekla ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambene potrebe; da izbeglo lice i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, od sticanja statusa izbeglice, nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla ili u drugoj državi, a kojom su mogli da reše svoje stambene potrebe; da izbeglo lice i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju u svojini nepokretnost kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe; da nemaju prihode kojima bi mogli da reše svoje stambene potrebe; da izbeglice nisu korisnici drugog programa stambenog zbrinjavanja u procesu integracije u Republici Srbiji ili povratka, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe; da nisu povratnici iz migracije u treće zemlje (odnosi se na izbeglice); da porodično domaćinstvo ima radno sposobne članove domaćinstva; da seoska kuća za koju podnosilac prijave podnosi prijavu na Javni poziv, ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje i da su predmetna seoska kuća i zemljište na kojoj se ista nalazi upisane u katastar nepokretnosti na ime prodavca i bez tereta; da je seoska kuća za koju Podnosilac prijave podnosi Prijavu na Javni poziv upisana u katastru nepokretnosti kao: nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili nepokretnost izgrađena sa građevinskom dozvolom za koju je izdata upotrebna dozvola ili nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata ili da je predmetna seoska kuća u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja koji još nije završen, a da je na zemljištu na kome se nalazi seoska kuća za koju podnosilac prijave podnosi prijavu na javni poziv dozvoljena individualna stambena gradnja. Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja iz stava 1. tačke 11) ovog člana mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova. Da podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi nisu u krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa prodavcem predmetne nepokretnosti.

Komisija donosi odluke o dodeli pomoći, prema sledećim kriterijumima: žena nosilac domaćinstva; žrtve seksualnog/porodičnog nasilja; porodično domaćinstvo sa više generacija sa jednim ili više članova preko 60 godina; jednoroditeljsko porodično domaćinstvo sa detetom/decom ispod 18 godina i/ili studentom do 26 godina; porodično domaćinstvo sa dvoje ili više dece ispod 18 godina; porodično domaćinstvo sa trudnicama ili sa detetom/decom do pet godina; porodično domaćinstvo bez redovnih mesečnih prihoda ili sa nedovoljnim mesečnim prihodima (do 50% prosečne neto zarade na nivou Republike Srbije, po članu domaćinstva); porodično domaćinstvo sa bolesnim članom domaćinstva/članovi domaćinstva sa posebnim potrebama. Prilikom utvrđivanja liste, prednost imaju porodična domaćinstva po iskazanim potrebama Grada Smedereva, u skladu sa programom.

Javni poziv definiše i potrebnu dokumentaciju kao i postupak utvrđivanja liste reda prvenstva.

Informacije i konkursna dokumentacija mogu se dobiti u prostorijama Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, Trg Republike broj 12-14 u Smederevu, u vremenu od 7 i 30 do 15 sati, a konkursna dokumentacija se može preuzeti i sa zvanične internet stranice www.smederevo.org.rs.

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2